รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมนำแนวคิด KAIZEN (ไคเซ็น)

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมนำแนวคิด KAIZEN (ไคเซ็น) เป็นต้นแบบ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร พร้อมตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน และพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภาน้ำชง) ในหัวข้อ “การพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร ด้วยแนวคิด KAIZEN (ไคเซ็น)” ซึ่งจัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นายศุขโข สืบสุข หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

 

สำหรับการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิรักษ์ ธรรมนูญรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ นายวีรชัย วิถีพานิช ผู้จัดการโครงการไกล่เกลี่ย บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักการแนวคิด KAIZEN (ไคเซ็น) มาพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยคิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมฯ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเป็นกิจกรรมในตัวชี้วัดการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส รายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกด้วย