รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ นิเทศงาน ติดตาม และหารือการดำเนินงานตามภารกิจในระดับจังหวัด

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นิเทศงาน ติดตาม และหารือการดำเนินงานตามภารกิจในระดับจังหวัด พร้อมขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในระดับพื้นที่

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประชุมนิเทศงาน ติดตาม และหารือการดำเนินงานตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในระดับจังหวัด การขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของจังหวัด และการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมฯ ในพื้นที่ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นายอนันต์ โตงนุแย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ผู้แทนยุติธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

จากนั้นเวลา 13.30 น. ได้ประชุมร่วมกับ นางดวงจันทร์ ทองขาว ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ โดยมี นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในระดับจังหวัดด้วย
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการนิเทศงาน และทำความเข้าใจการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฯ และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ อาทิ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) แผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา (บ้าน วัด โรงเรียน) การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 การขับเคลื่อนพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา นอกจากนี้ ยังได้สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกรมฯ ในระดับพื้นที่ อีกด้วย