รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ เร่งเครื่องให้ความรู้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คุ้มครองสิทธิฯ เร่งเครื่องให้ความรู้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มุ่งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการอำนวยความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผ่านกลไกชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เข้าร่วมประชุมกับประธานชุมชนและกรรมการชุมชนในพื้นที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 108 คน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ผ่านกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย ในพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสะดวกในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ต่อไป