รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ มุ่งให้นำไปใช้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 15) จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 15 จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและบูรณาการระบบเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ดร. ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้นำทางศาสนา เครือข่ายยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่อง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กลไกการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และหลักการด้านสิทธิมนุษยชน” จากนั้น เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจของอาสาสมัครยุติธรรม” โดย นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผู้แทนสำนักงานกองทุนยุติธรรม และผู้แทนจากสำนักงานคุ้มครองพยาน นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ผ่านระบบ E – MEDIATION และภาคบ่าย เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทภารกิจหน่วยงาน ภารกิจเครือข่ายภาคประชาชน และสิทธิประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน” โดยผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบนโยบายการดำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย