รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมเปิดงานและเสวนา

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมเปิดงานและเสวนา “มาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กับผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อกลุ่มผู้เปราะบางในประเทศไทย”

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดการเสวนาในหัวข้อ “มาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กับผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อกลุ่มผู้เปราะบางในประเทศไทย” ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Meetings โดยได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ Mr. Giuseppe Busini อุปทูตรักษาการ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับการเสวนาฯ ดังกล่าว อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมงาน โดยผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น นอกจากนั้น ได้มีตัวแทนกลุ่มเปราะบางด้านต่างๆ นำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการเข้าถึงบริการและการเยียวยาต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงได้เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติมมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามความจำเป็นของแต่ละกลุ่ม และให้คำนึงถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล จะรวบรวมและประมวลผลที่ได้จากการเสวนาฯ เสนอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป