รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ครั้งที่ 1/2564

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา​ ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา​ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco..Webex..Meeting ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา​ โดยมี นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และ นายสุทิพย์ ไชยเดช หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและอุทธรณ์ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา​คำขอกรณีผู้เสียหายอุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการ​ จำนวน​ 20 ราย​ ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางของ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559