รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดอบรมหลักสูตรทักษะกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดอบรมหลักสูตรทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ รุ่นที่ 8 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 164 ศูนย์

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 8 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 26 จังหวัด ประมาณ 164 ศูนย์ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco..Webex..Meetings โดยมี ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้คณะทำงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 สามารถดำเนินการบริหารงานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ โดยมี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับนโยบายขับเคลื่อน การดำเนินงานของกรมฯ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การระงับข้อพิพาท พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโทชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ นายพีรภัทร บุญรอด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และ นางสาววิรัลยาพัชร์ ธนะพิทักษ์สุข นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการบริหารสำนวนคดีไกล่เกลี่ยและแนวทางการตรวจบันทึกข้อตกลงระงับพิพาท และมี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำจังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ

ทั้งนี้ เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หรือ ยุติธรรมจังหวัด จะเป็นผู้แทนในการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมดังกล่าว