รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมเพื่อนำเสนอผลการรับฟังข้อคิดเห็น

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมเพื่อนำเสนอผลการรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. จากการลงพื้นที่รับฟัง และแสดงความคิดเห็นต่อจากในเว็บไซต์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และผู้แทนกอง /สำนัก เข้าร่วม และมี นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ และคณะที่ปรึกษาจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอผลการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ใน 5 ภูมิภาค และผลการแสดงความคิดเห็นต่อจากในเว็บไซต์กรมฯ ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 17 ส.ค. 64 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวม1000 คน นอกจากนี้ ได้มีการหารือในประเด็นการคุ้มครองสิทธินักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้เสียหาย สิทธิผู้ต้องหา เป็นต้น โดยหลังจากนี้ กรมฯ จะร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. พร้อมอนุบัญญัติ” ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ต่อไป