รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการบินฯ มธบ. เปิดอบรม 2 หลักสูตร online

สถาบันการบินฯ มธบ. เปิดอบรม 2 หลักสูตร online ยอดนิยมด้านการบิน พร้อมจัดตั้งศูนย์ฝึกบินเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปสัมผัสการบินเสมือนจริงมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดการฝึกบิน

 

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPเปิดเผยว่า CADT DPU นอกจากการเป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านการบินให้กับนักศึกษาแล้ว เรายังมี สถาบันการบิน มธบ.  (DPU Aviation Academy : DAA)  ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้การรับรองจากสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (The International Air Transport Association  : IATA)    โดยได้เปิดอบรมหลากหลายหลักสูตรการบินตามความต้องการของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบินทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ Reskill, Upskill และ Recurrent โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  โดย CADT DPU ยังมีพันธมิตรในอุตสาหกรรมการบินอีกมากมาย จึงนับเป็น Instructor Pool ด้านการบิน ที่มีหลักสูตรให้เลือกอบรมหลากหลาย ทั้งยังสามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องของแต่ละหน่วยงานได้อีกด้วย โดยหลักสูตรของ DAA จะได้รับการอบรมโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองในระดับสากลพร้อมใบประกาศนียบัตรจาก IATA

ทางสถาบันฯ เปิดอบรมทั้งหลักสูตรแบบ Class room และ online โดยในส่วนของหลักสูตร IATA Online มี 2 หลักสูตรใหม่ที่ได้รับความนิยม คือ Aviation Safety Fundamentals เรียนรู้ถึงระบบนิรภัยการบิน (SMS) และ Aviation Law : Fundamentals กฎหมายการบินเบื้องต้น เป็น หลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในการสอบ online กับ IATA เน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านระบบ e-learning ของ IATA ผู้ที่สนใจงานด้านการบิน หรือบุคลากรด้านการบินที่ต้องการ Upskill สามารถนำประกาศนียบัตรจาก IATA เป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือเลื่อนขั้นได้

น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวด้วยว่า เพื่อสนับสนุนบทบาทของการเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาและฝึกอบรมในทุกสาขาวิชาชีพด้านการบิน (One-Stop Service in Aviation Training) รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษา เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสสัมผัสกับการบินเสมือนจริงจากมุมมองในห้องนักบิน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจำกัดหรือคุณสมบัติต่างๆ แม้ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการบินก็สามารถบินได้  เนื่องจากมีนักบินผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลตลอดการฝึกบิน ดังนั้น DAA จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกบินเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) ขึ้น โดยเปิดให้บริการเครื่องช่วยฝึกบิน 2 แบบ ได้แก่ เครื่องบินใบพัดแบบ Cessna172-G1000 ที่นักเรียนบินหรือนักบินพาณิชย์ทุกคนต้องใช้ในการฝึกบินเบื้องต้น และจุดเด่นที่สุดคือ เครื่องบินพาณิชย์แบบไอพ่น Boeing 737-800NG ที่สายการบินทั่วโลกใช้ทำการบินในปัจจุบัน (สายการบินในไทยที่ใช้อยู่คือ Nok Air และ Thai Lion Air)

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการบิน มธบ. (DAA) โทร. 061-863-7991 หรือ Line: @daa_dpu เว็บไซต์ www.daatrainin.com