รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บรรยายพิเศษ

เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สู่ตลาดแรงงานการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยืนทางซ้าย กลาง จากภาพ) ให้การต้อนรับ
นางสาวสมสกุล หลิมศุทธพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(ยืนทางขวากลาง จากภาพ) ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ

ในเรื่อง “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 4 สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านสายงานบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อเร็วๆ นี้