รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

CIBA DPU ผนึก มอ.เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ รุ่นแรก

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า CIBA DPU ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ในการผลิตพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ โดยเบื้องต้นจะเปิดรับนักศึกษาจีน จำนวน 30 คน ทั้งนี้ ในส่วนของ CIBA DPU จะปลูกฝัง DNA ความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยผ่านการเรียนวิชาด้านผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น โดยมีการดำเนินการสอนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิญวิทยากรแต่ละแขนงเข้ามาปลุกไอเดียธุรกิจให้นักศึกษา และจำลองการสร้างธุรกิจด้วยตนเองด้วย
ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวด้วยว่า สำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยมอ.จะมีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ด้านการแพทย์ การพยาบาล เป็นต้น สำหรับ CIBA DPU นั้น มีความโดดเด่นด้านการสร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพ โดยจะปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เมื่อผนึกทั้งสองศาสตร์รวมกัน นักศึกษาจะมีสมรรถนะและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น
“สายวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ยังคงเป็นที่ต้องการสูงของตลาดแรงงานไทยและต่างประเทศ เมื่อผนวกศาสตร์ความเป็นผู้ประกอบการเข้าไป จะทำให้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีความพิเศษมากขึ้น สำหรับข้อดีของการเรียนในหลักสูตรนี้ คือ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพพยาบาล บัณฑิตยังจะมีสมรรถนะที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้หลังจากบัณฑิตจบการศึกษาแล้วสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายขึ้น รวมทั้งการสร้างธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพพยาบาล อาทิ เปิด Healthcare ศูนย์ดูแลผู้สูงวัย หรือเปิดสถานความงาม เป็นต้น” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว
สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย รศ.ดร. นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงความร่วมมือว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในส่วนของปริญญาโทและปริญญาเอกมีการจัดการเรียนการสอนสำหรับทั้งนักศึกษาไทยและนานาชาติ ครั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ในการรับนักศึกษาจากประเทศจีน จำนวน 30 คน มาเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาที่ไร้พรมแดน นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการโดยตรงกับครูอาจารย์ ฝึกปฏิบัติทั้งในเครื่องจำลอง และในสถานการณ์จริง