รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เช็คง่าย ๆ เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ผ่าน e-LandsAnnouncement

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีมาตรการในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประชาชนมีความระมัดระวังตนเอง ลดการเดินทางไปต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด มีการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความจำเป็นต้องติดต่อทำธุรกรรมด้านที่ดิน หรือต้องไปตรวจสอบประกาศเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ณ สำนักงานที่ดินต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กำหนดให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภท เช่น จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) มรดก ใบแทน รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน เป็นต้น ต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก่อนการดำเนินการ มีกำหนด 30 วัน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลาแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดขึ้นมาอีกครั้งในขณะนี้ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ประชาชนเดินทางไปทำงานยังต่างพื้นที่ไม่มีเวลาเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเอง เช่น มรดกเกี่ยวกับที่ดิน การรังวัดข้างเคียง หากจำเป็นต้องคัดค้านก็สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของตนเอง ดังนั้น กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน เพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน อยู่ที่บ้าน ก็สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั่วประเทศจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต โดยไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปตรวจสอบประกาศ ณ สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ช่วยให้ประชาชนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งระบบ e-LandsAnnoucement เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นในแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” ของกรมที่ดิน ที่กระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ 2564 ของกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมอบให้กับประชาชน
สำหรับการใช้งานระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) สามารถคลิกไปเว็บไซต์ : http://announce.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” จากโทรศัพท์ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Store หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที…