รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง และ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง หารือและติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ มุ่งทำความเข้าใจพร้อมขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประชุมตรวจราชการผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานงานตามภารกิจกรมฯ ในระดับจังหวัด การขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนของจังหวัด และการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมฯ ในพื้นที่ โดยมี นางสายรุ้ง ศรีเพชร์ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม

จากนั้นเวลา 13.30 น. ได้ประชุมร่วมกับ นางสาวจันทกร ดำเนินผล ยุติธรรมจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง โดยมี นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในระดับจังหวัด ด้วย

สำหรับการประชุมตรวจราชการในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการนิเทศงาน และทำความเข้าใจการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฯ และการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด รวมถึง รับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมฯ อาทิ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) แผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา (บ้าน วัด โรงเรียน) การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 การขับเคลื่อนพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา รวมทั้ง ได้สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรกรมฯ ในระดับพื้นที่ อีกด้วย