รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2564

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2564
รวมอนุมัติจ่ายกว่า 9 แสนบาท

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-06 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นเลขานุการ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 16 จังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาคำขอกรณีผู้เสียหายอุทธรณ์และกรณีจำเลย รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 948,928 บาท นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ สถิติการเบิกจ่ายเงินเยียวยา รวมถึงผลการดำเนินงานเชิงรุกในการติดตามหาแพะจำนวน 411 ราย ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกด้วย