รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยมีนายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องหรือดำเนินคดีปิดปาก พ.ศ. …. ซึ่งมีข้อพิจารณาสำคัญในร่างกฎหมายฯ ดังนี้ 1) การกำหนดเกณฑ์การพิจารณากรณีที่เป็นการดำเนินคดีหรือฟ้องคดีปิดปาก 2) การกำหนดให้ความคุ้มครองในทางคดีแก่บุคคล สืบเนื่องจากการที่บุคคลดังกล่าวได้แสดงความเห็น ให้ถ้อยคำ แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ (ทั้งในชั้นก่อน/หลัง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม) 3) การกำหนดให้หน่วยงานที่รับเรื่องต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นการฟ้องหรือการดำเนินคดีปิดปากหรือไม่ (หลักการ cut off เรื่อง โดยเร็ว) 4) หลักการกำหนดภาระการพิสูจน์แก่คู่กรณี 5) การกำหนดมาตรการเสริมการพิจารณาคดีในชั้นศาลในประเด็นเกี่ยวกับการฟ้องปิดปาก 6) การกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องมีสิทธิยื่นคำขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย 7) การกำหนดโทษในทางวินัยและโทษทางอาญา กรณีผู้ฟ้องคดีปิดปากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง โดยฝ่ายเลขานุการจะนำไปปรับปรุงร่างกฎหมายฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมในการพิจารณาครั้งต่อไป