รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

แก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 3/2564 รวมจ่าย 16 ราย เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco..Webex..Meetings ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และมี นางสาววราพรรณ บัวสุวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 22 ราย โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาให้งดจ่าย จำนวน 5 ราย ยกคำขอ จำนวน 1 ราย และพิจารณาจ่าย จำนวน 16 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 596,414 บาท
ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล