รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

ครั้งที่ 11/2564 “สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 11/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาองค์กรทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ 1) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 3) โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 4) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5) มูลนิธิวัฒนเสรี 6) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 7) บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 8) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จะถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ต่อไป