รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองพยานในคดีอาญา

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ครั้งที่ 3)

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ครั้งที่ 3) โดยมี นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองพยาน เข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายดังกล่าว

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ รายมาตรา โดยได้พิจารณานิยาม คำว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 6 การประเมินพฤติการณ์ และมาตรา 8 (2) (3) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างดังกล่าว ทั้งนี้ มาตราที่เหลือจะนำไปพิจารณาต่อในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นี้