รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ได้รับเกียรติร่วมหารือกับ คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส

คุ้มครองสิทธิฯ ได้รับเกียรติร่วมหารือกับ คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย พร้อมร่วมมือดำเนินงานและผลักดันภารกิจด้านสิทธิมนุษยชน กับกรมฯ ในทุกมิติ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมหารือกับ คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำการเข้าดำรงตำแหน่งของ Mr. Conradin Rasi ในฐานะ Deputy Head of Mission at Embassy of Switzerland ประจำประเทศไทย (คนใหม่) ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom Meeting

นอกจากนี้ ได้หารือประเด็นความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาทิ ความร่วมมือในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. การจัดทำและนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก UPR และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และผลักดันประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ได้แสดงความยินดีที่จะร่วมมือและให้การสนับสนุนงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการพัฒนาและผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ โดยจะมีการหารือร่วมกันในรายละเอียดต่อไป