รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ หารือการจัดทำบันทึกความตกลงเพื่อก่อตั้งสถาบันธุรกิจกับสิทธิ

คุ้มครองสิทธิฯ หารือการจัดทำบันทึกความตกลงเพื่อก่อตั้งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มุ่งหวังให้สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน และดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความตกลงเพื่อก่อตั้งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business Human Rights Academy) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ True V Room โดยมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นประธาน และมี ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:UNDP) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าร่วม และมี เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดทำบันทึกความตกลงเพื่อก่อตั้งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแนวทางความร่วมมือภายใต้บันทึกความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งการหารือดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights Academy) พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย จัดทำข้อมูลเอกสารเพิ่มเติ่ม อาทิ ความเป็นมา แนวทางการบริหารจัดการ แผนกิจกรรม งบประมาณ ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นมีความมุ่งหวังให้สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่คำนึงถึงความยั่งยืนต่อไป