รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เชิงรุก ขยายกลุ่มเป้าหมายการช่วยเหลือเยียวยา สู่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

คุ้มครองสิทธิฯ เชิงรุก ขยายกลุ่มเป้าหมายการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สู่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ซึ่งดูแลแรงงานต่างชาติในประเทศ พร้อมให้ความรู้ทางกฎหมายและการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเชิงรุกการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา : ให้เข้าถึงการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ร่วมกับ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายอิสระพงษ์ บุญญา นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้ให้ความรู้การช่วยเหลือทางกฎหมายและการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายการช่วยเหลือและแจ้งสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ซึ่งดูแลแรงงานต่างชาติในประเทศ หรือกลุ่มนายจ้าง อาทิ มูลนิธิเอชไอวี (เอเชีย) , มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน , International Rescue Committee (IRC) เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความสนใจและซักถามกันอย่างกว้างขวาง พร้อมจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา ให้เข้าถึงความยุติธรรมต่อไป