รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับท้องถิ่น/ประชาชน

คุ้มครองสิทธิฯ เผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับท้องถิ่น/ประชาชน มุ่งสร้างความรู้ เคารพสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่สื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับท้องถิ่น/ประชาชน ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง จำนวน 476 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิ และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ให้กับท้องถิ่น/ประชาชน รวมถึงให้สามารถเป็นวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรในหน่วยงาน และขยายผลต่อไปยังบุคลากรและองค์การอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไป