รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ครั้งที่ 11/2564

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และ นางบุญภาดา พึ่งบุญฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ครั้งที่ 11/2564 ผ่านทางออนไลน์ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้รับมอบหมายให้พิจารณารายงาน ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี 2563 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้การจัดทำรายงานพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีความสมบูรณ์ จึงได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นผู้ให้ข้อมูลการจัดทำรายงาน ทั้งนี้ รายงานฯประกอบข้อมูลของหลายส่วนราชการ และในส่วนของกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเข้าถึงความยุติธรรม เรือนจำแออัด นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งครั้งนี้เป็นการร่วมรับฟังภาพรวมของรายงานฯ จากผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้อเสนอแนะของ คณะอนุกรรมาธิการ โดยที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปเพื่อหารือข้อมูลที่ปรากฏในรายงาน และสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 นี้