รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด มุ่งให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อหารือและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน และมี นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ นายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และได้รับเกียรติจาก ยุติธรรมจังหวัดพะเยา ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุติธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ขอนแก่น ชัยภูมิ พิษณุโลก สุโขทัย สงขลา และปัตตานี เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะต่างๆ จากจังหวัด อาทิ การรายงานผลผ่านระบบการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) และการจัดอบรมสิทธิมนุษยชนไปยังโรงเรียนต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมหารือกันเดือนละครั้งกับผู้แทนของจังหวัดนำร่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน