รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ จัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเปิดกิจกรรม “สัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

คุ้มครองสิทธิฯ จัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเปิดกิจกรรม “สัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564” (Bangkok Business and Human Rights week 2021)

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ถ่ายทำคลิปวีดีโอสำหรับการเป็นประธานเพื่อกล่าวเปิดกิจกรรม “สัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564” (Bangkok Business and Human Rights week 2021) ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) สมาพันธรัฐสวิส และศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) เพื่อให้เป็นสัปดาห์ที่ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน