รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด คัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5/2564

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5/2564 “สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งจัดโดย กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฯลฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาองค์กรทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ 1) กรมสรรพากร 2) กรมบังคับคดี 3) กรมประมง 4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5) บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู๊ด จำกัด 6) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) 7) บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) และ 8) บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จะถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ต่อไป