รับฝากข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯแก่จำเลยในคดีอาญา

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 2 ครั้งที่ 2/2564 รวมจ่าย 11 เรื่อง เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดยมี นายปฐมพร โรจน์เรืองแสง หน้ากลุ่มงานช่วยเหลือและเยียวยา เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 เรื่อง โดยแบ่งเป็นกรณีผู้เสียหาย จำนวน 17 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ พิจารณาให้งดจ่าย จำนวน 3 เรื่อง ยกคำขอ จำนวน 3 เรื่อง และพิจารณาจ่าย จำนวน 11 เรื่อง รวมเป็นเงินจำนวน 542,529 บาท และกรณีจำเลย จำนวน 5 เรื่อง ที่ประชุมมีมติ พิจารณาให้ยกคำขอ จำนวน 4 เรื่อง และชะลอการพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล