รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายภาคประชาสังคม หารือแนวทางการพัฒนานิติกรชุมชนต้นแบบ กลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย..นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนานิติกรชุมชนต้นแบบ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายภาคประชาสังคม นำโดย คุณสมชาย หอมลออ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้ง และ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมฯ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการพัฒนา นิติกรชุมชนสำหรับกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ (Community based Paralegal)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแนวคิด นิยาม และบทบาทของเครือข่ายนิติกรชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยนิติกรชุมชนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชน รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามกลไกหลักของรัฐที่มีอยู่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีการนำเสนอร่างหลักสูตรในการพัฒนานิติกรชุมชนให้ทราบ รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่มี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยในเบื้องต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยินดีที่จะร่วมกับมูลนิธิฯ และเครือข่ายฯ ในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมเป็นวิทยากรให้กับนิติกรชุมชน สำหรับการพัฒนาโครงการนิติกรชุมชนในชั้นต่อไป ซึ่งจะต้องมีการหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง โดยคำนึงถึงความทับซ้อนกับเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีอยู่ด้วย