รับฝากข่าว

ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมสรุปฯ กิจกรรม Bangkok Business and Human Rights Week 2021

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม Bangkok Business and Human Rights Week 2021
พร้อมร่วมมือและหารือการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สู่อนาคต

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม Bangkok Business and Human Rights Week 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธ์สหรัฐสวิสประจำประเทศไทย (Swiss Embassy to Thailand) คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights: AICHR) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) และ ACSDSD ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผ่านทางออนไลน์ระบบ True V Room

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม Bangkok Business and Human Rights Week 2021 ซึ่งประกอบไปด้วย การประชุม ASEAN – Swiss Forum on SDG12 (Responsible Consumption and Production) and Business and Human Rights : A Peer- Learning Event และการสัมมนาการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : ทศวรรษใหม่แห่งการดำเนินงาน (UN Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific : The New Decade of Actions?) นอกจากนี้ ได้มีการพูดคุยหารือถึงความร่วมมือและแผนการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรมได้ออกมาประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เป็นอย่างดี และได้เชิญชวนผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ Podcast เกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ที่กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ได้กล่าวว่ากรมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมจะเป็นหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อ ๆ ไป อาทิ การประชุม UN Global Compact Virtual Leaders Summit ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 และการประชุม National Dialogue on Business and Human Rights ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายปีของทุกปี อีกด้วย